Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden NAFVSM

 

 

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

De NAF: de opdrachtnemer, zijnde de besloten vennootschap De Nederlandse Ampullenfabriek b.v., gevestigd en kantoorhoudende aan de Marialaan 108 te 6541 RP Nijmegen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie De NAF producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie De NAF een overeenkomst aangaat of met wie De NAF in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen De NAF en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, testapparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door De NAF, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (dienstverlening, aanneming van werk, uitlening van personeel, enz.), die De NAF voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;

Order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

Go to top

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en overeenkomsten waarbij De NAF zaken en/of diensten aan opdrachtgever levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.2Indien De NAF producten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die producten tevens de voorwaarden van die derden van toepassing zijn.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door De NAF uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Go to top

 

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van producten en diensten 

3.1 Een aanbieding of (prijsopgave) van De NAF bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover De NAF een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door De NAF uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat De NAF de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien De NAF op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever De NAF daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij De NAF geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een - in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid - bindend aanbod van De NAF aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig De NAF's aanbod.

3.3 Alle opgaven door De NAF van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan maar De NAF kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Al naar gelang de bestelde hoeveelheid producten, de moeilijkheidsgraad van het product en de daarbij behorende (speciale) grondstoffen, zijn over- c.q. onderleveringen per product van 5, 10 of 25 % mogelijk. Dit geldt eveneens voor standaardproducten, die op verzoek van opdrachtgever bedrukt worden, en zo ook voor ( in massa vervaardigde) handelsproducten. Indien producten bedrukt worden, wordt een vergroting van de te bedrukken tekst vóór productie ter goedkeuring en akkoordbevinding aan de opdrachtgever ter hand gesteld/toegezonden. Getoonde modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van De NAF of van de modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Go to top

 

Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

 

4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

Go to top

 

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen van De NAF zijn uitgedrukt in Euro's en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van opdrachtgever de kosten van speciale vormen van verpakking en verzending (daaronder begrepen verzending naar meerdere adressen), de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van diensten, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie.

5.2 Voor gesloten leveringen die in Nederland moeten worden afgeleverd en een waarde hebben van minder dan € 500,-- is opdrachtgever aan De NAF een bedrag van ten minste € 45,-- verschuldigd terzake kleinorder- en verpakkingskosten. Bij afroeporders gelden de prijzen overeengekomen op de orderbevestiging over het totaalpakket en de overeengekomen periode.

De prijzen als vermeld in de orderbevestiging zijn de prijzen op basis waarvan de overeenkomst tussen De NAF en de opdrachtgever tot stand is gekomen.

5.3 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van De NAF van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan De NAF doorberekenen aan opdrachtgever, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden. De NAF is gerechtigd om in voornoemde gevallen de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen van invloed zijn casu quo kunnen zijn op de uitvoering van deze overeenkomst. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de order door De NAF geschiedt en mits opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.4 opdrachtgever vrijwaart De NAF voor alle kosten en schade die voor De NAF mochten voortvloeien uit het feit:

- dat opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat; en/of

- dat opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan De NAF en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat.

 Go to top

 

Artikel 6. Betaling

6.1 In geval van aflevering van producten zal opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, op het moment van aflevering van bedoelde producten aan De NAF betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In het geval van het verrichten van diensten zal opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum aan De NAF betalen. Alle betalingen zullen, ter keuze van De NAF, te harer kantore of op een door haar aan te wijzen bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van De NAF wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van gegarandeerde  bankcheques, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van De NAF worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan De NAF mededelen.

6.3 Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Voor zover met opdrachtgever een korting is overeengekomen, wordt deze korting als zodanig op de factuur in mindering gebracht.  

6.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van De NAF, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.

6.5 Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de volgens artikel 20.4 bevoegde rechter.

6.6 Indien op enig moment bij De NAF gerede twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, en/of in het geval opdrachtgever bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door De NAF tenminste eenmaal is aangemaand, is De NAF gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, ook voor lopende overeenkomsten van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom van de producten en/of vergoeding voor diensten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat De NAF onder de overeenkomst van opdrachtgever te vorderen mocht hebben, daaronder mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke, en in dit geval tevens door een eerste klas bank geconfirmeerde, letters of credit, cash against documents of cash against delivery.

6.7 In het geval wordt overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet en/of bankgaranties, zal opdrachtgever ervoor instaan dat zulks steeds door middel van een te goeder naam en faam bekendstaande bank zal geschieden. 

6.8 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, met dien verstande dat in geval van een handelsovereenkomst opdrachtgever in dat geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in de artikelen 6:119a en 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling komen de aan opdrachtgever verstrekte kortingen te vervallen en is opdrachtgever alsnog gehouden de in rekening gebrachte brutoprijs te betalen, onverminderd het recht van De NAF op vergoeding van renten, kosten en schaden overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in deze voorwaarden.

6.9 Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht De NAF alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Deze kosten worden gesteld op een bedrag van ten minste 15 % van de hoofdsom, te vermeerderen met de hierover contractueel verschuldigde vertragingsrente, met een minimum van € 500,-- exclusief omzetbelasting.

6.10 Indien door De NAF, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

Go to top

 

Artikel 7. Afleveringstermijn

7.1 De door De NAF opgegeven afleveringstermijn voor producten– welke termijn een aanvang neemt vanaf de dag van de bevestiging van de order tot de dag van verzending van de  producten vanaf de fabriek of het magazijn van De NAF dan wel het zusterbedrijf Verrerie Soufflée Mecanique S.A. (VSM) te Frankrijk - en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor De NAF geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan De NAF verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door De NAF zo veel mogelijk in acht worden genomen.

7.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door De NAF. Indien De NAF voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van De NAF, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

7.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

7.4 De NAF heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren. Indien op verzoek van opdrachtgever de producten in gedeelten worden (af)geleverd, komen de extra kosten die hiermee verband houden voor rekening van opdrachtgever. Een over- of onderlevering van 5,10 of 25 % van de overeengekomen hoeveelheid te leveren producten is aan De NAF toegestaan.

Go to top

 

Artikel 8. Aflevering en risico

8.1 De (af)levering van de producten, inclusief de kosten van de (af)levering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, fob, cif , af fabriek,  cfr, cpt, fca, fas, exw, etcetera  en in al zulke gevallen is de laatste versie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing.

8.2 Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de producten en de verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan opdrachtgever. De aflevering van de producten geschied derhalve voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook in het geval de producten franco huis afgeleverd worden. De NAF zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemde tijdstip en plaats en opdrachtgever zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na de kennisgeving, afnemen.

8.3 Indien de producten, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer ter afname voor opdrachtgever gereed staan en De NAF zulks aan opdrachtgever heeft medegedeeld, is opdrachtgever binnen de daartoe gestelde termijn, als omschreven in artikel 8.2, tot afname verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft De NAF het recht de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan opdrachtgever te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname.

8.4 De opdrachtgever is, zodra het vervoermiddel bij hem is aangekomen, tot de snelst mogelijke lossing verplicht. Blijft opdrachtgever hiermede in gebreke en zo ook indien opdrachtgever heeft verzuimd om  het juiste afleveradres, de openingstijden van het magazijn en overige terzake relevante informatie schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken, dan komen alle daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden en kosten volledig voor rekening van opdrachtgever.

8.5 Het vervoermiddel alsook de keuze van de transportweg is ter keuze van De NAF, zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde in de artikelen 9.1 tot en met 9.4.

8.6 opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings-, afname- en installatietijdstippen.

8.7 Mocht opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. De NAF is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

Go to top

 

Artikel 9. Overmacht

 9.1 Indien De NAF door een niet toerekenbare tekortkoming ("overmacht") niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Onder overmacht van De NAF wordt verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of -uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring en inkrimping der productie, gebrek aan grondstoffen en/of verpakkingsmateriaal, sneeuw, ijzel, hagel, storm, inwatering, blikseminslag en andere weersomstandigheden, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidsweg alsmede elke van de wil van De NAF onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van DE NAF kan worden verlangd.

9.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

Go to top

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 De NAF verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. De NAF kan opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

10.2 Indien De NAF producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van De NAF afkomstig is, vrijwaart opdrachtgever De NAF ter zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de producten op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 10.3 Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van De NAF, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

Go to top

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan De NAF verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

11.2 Ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die De NAF op opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke De NAF in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in 6.9.

11.3 Voordat de eigendom van de producten op opdrachtgever is overgegaan, is opdrachtgever niet gerechtigd de producten te verwerken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan De NAF eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van opdrachtgever's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

11.4 De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van De NAF te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico's als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van De NAF daartoe zal opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan De NAF. 

11.5 Indien en zolang De NAF eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever De NAF onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal opdrachtgever De NAF op De NAF's eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan De NAF eigenaar is, zich bevinden en is het De NAF toegestaan deze goederen bij opdrachtgever terug te halen, in welk geval de kosten voor het terughalen van de goederen volledig voor rekening van opdrachtgever komen, onverminderd het recht van De NAF op vergoeding van de overige schade, kosten en/of interessen.

 11.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van De NAF.

Go to top

 

Artikel 12. Inspectie en reclame

12.1Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Deze inspectie dient plaats te vinden vóór verwerking, bewerking of verder doorverkoop, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn recht op reclame verliest en De NAF niet aansprakelijk is voor de directe dan wel indirecte- en gevolgschade daaruit voortvloeiende, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 tot en met 14.4.

Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan De NAF worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en in ieder geval uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na aankomst van de producten schriftelijk aan De NAF worden gemeld.

12.2 Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

12.3 Opdrachtgever zal alle door De NAF voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door De NAF in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik. Opdrachtgever dient de gebreken aan de producten precies per product aan te geven. Bij onterechte reclamaties is opdrachtgever gehouden de door De NAF gemaakte onderzoekskosten volledig aan 

12.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door De NAF geen controle op de reclame kan plaatshebben.

12.5 Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat De NAF daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

12.6 Gebreken terzake van een deel van de partij producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst wanneer van opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

12.7 Opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens De NAF zolang opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens De NAF niet is nagekomen.

12.8  Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een Product, is de daaruit voor De NAF voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13.

Go to top

 

Artikel 13. Garantie

13.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van De NAF genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, zal De NAF de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal De NAF terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal De NAF tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden.

 13.2 Indien De NAF producten aan opdrachtgever aflevert welke De NAF van haar toeleveranciers heeft verkregen, is De NAF nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop De NAF ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Voor eventuele reclames dient opdrachtgever zich rechtstreeks tot de betreffende toeleverancier te wenden. De NAF zal daartoe aan opdrachtgever de benodigde informatie verstrekken. Voorts zal De NAF haar eventuele vordering op de betreffende toeleverancier aan opdrachtgever cederen en van deze cessie mededeling doen aan de toeleverancier.

13.3 De NAF staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen terzake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat De NAF in voor zodanige adviezen of instructies van opdrachtgever aan zijn afnemers.

13.4 De producten blijven volledig voor risico van opdrachtgever in het geval door De NAF aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van De NAF en niet in redelijkheid van opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.

Go to top

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 De NAF is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

14.2 De aansprakelijkheid van De NAF jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.) en gemaximaliseerd tot het bedrag dat terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is De NAF’s aansprakelijkheid eveneens beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

14.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van De NAF of haar hoogste leidinggevend personeel of voor zover De NAF's aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productenaansprakelijkheidsrecht.

14.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van De NAF of haar hoogste leidinggevend personeel zal opdrachtgever De NAF vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de producten, c.q. voortvloeiende int het gebruik van de producten, tenzij opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt niet betrekking tot de schade valt te maken.

Go to top

 

Artikel 15. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden opdrachtgever

15.1 Opdrachtgever zal aan De NAF alle voor de uitvoering van De NAF's werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

15.2 Opdrachtgever zal de eventueel op de producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

Go to top

 

Artikel 16. Ontbinding

16.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij De NAF opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval De NAF zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

(a)  de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

(b)  al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten;

een en ander onverminderd De NAF's andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat De NAF tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.2 Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is opdrachtgever in verzuim en is De NAF gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

(a)  de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

(b)  die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd De NAF's andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat De NAF tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van De NAF op opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is De NAF gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen De NAF en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde De NAF in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

 

16.4 Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien De NAF enige overeenkomst met opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

Go to top

 

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 Het is De NAF toegestaan de in enige overeenkomst met opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van De NAF worden overgedragen dient De NAF opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De NAF is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.

17.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De NAF.

Go to top

 

Artikel 18. Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten door De NAF

18.1 Indien De NAF op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is De NAF niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

Go to top

 

Artikel 19. Diensten

19.1 Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor door De NAF te verrichten diensten voor opdrachtgever. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

19.2 De NAF garandeert dat:

(a)  de door of namens haar te verlenen diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;

(b)  voor de duur van de overeenkomst de door De NAF voor de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen personen voldoen en zullen blijven voldoen aan eventueel nader overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.

19.3 Opdrachtgever zal aan De NAF steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door De NAF benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.

19.4 Indien blijkt dat het verlenen van de diensten (deels) niet verricht kan worden ten gevolge van het niet voldoen door opdrachtgever aan enige verplichting ten opzichte van De NAF of anderszins aan opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, zal deze de kosten, berekend op basis van de dan algemeen geldende tarieven van De NAF, vergoeden die De NAF ter zake heeft gemaakt.

19.5 Indien de prijs bij nacalculatie wordt bepaald, mogen alle door De NAF gemaakte uren bij het uitvoeren van de diensten, inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met toevoeging van kosten van materialen alsmede alle andere in redelijkheid door De NAF gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van diensten. Bij nacalculatie zal De NAF de uren en kosten in de betreffende factuur specificeren.

 19.6 Tenzij anders overeengekomen wordt de aanneemsom bij aanneming van werk als volgt gefactureerd:

(a)  30% bij het aangaan van de overeenkomst;

(b)  50% bij de aanvang van de aannemingswerkzaamheden;

(c)  20% bij (eerste) oplevering van het resultaat van de aannemingswerkzaamheden of eerdere ingebruikneming hiervan.

19.7 Indien opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken aannemingswerkzaamheden welke De NAF op grond van de overeenkomst moet verrichten en De NAF van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat - met inachtneming van het volgende lid - afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.

19.8 Indien De NAF meent dat van meerwerk sprake is zal hij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarin De NAF al haar andere prestaties onder de overeenkomst zou kunnen voldoen. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en consequenties, tenzij hij binnen acht dagen na de bedoelde kennisgeving door De NAF schriftelijk bezwaar daartegen heeft aangetekend. De NAF mag met de uitvoering van meerwerk wachten totdat opdrachtgever De NAF daartoe schriftelijk opdracht geeft.

19.9 Opdrachtgever zal aan De NAF steeds wanneer het overeengekomen werk dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door De NAF benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.

19.10 Om opdrachtgevers van dienst te zijn heeft De NAF afvulfaciliteiten voor het vullen en sluiten van cosmetische of chemische (vloeibare) preparaten. Opdrachtgever levert zelf de afvulvloeistof aan. De NAF aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van die vloeistof. Farmaceutische preparaten en/of medicijnen worden door De NAF niet afgevuld.

Go to top

 

Artikel 20. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

20.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6: 247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.

20.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen De NAF en opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

20.3 Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met opdrachtgever, zal deze De NAF steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door De NAF schriftelijk geaccordeerd, zal De NAF alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Opdrachtgever zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijkt zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en De NAF vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij De NAF heeft geweigerd om de redelijke kosten als hierboven bedoeld te voldoen.

20.4 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Arnhem ófwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

Dit forumkeuzebeding strekt uitsluitend ten behoeve van De NAF.

20.5 De toepasselijkheid van:

(a)  het verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Totstandkoming van Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Lichamelijke Zaken d.d. 01.07.1964;

(b)  het verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken d.d. 01.07.1964;

(c)  alle op basis van deze verdragen opgestelde (eenvormige) wetgeving in enig land; en

(d)  het Weens Koopverdrag 1980 (CISG);

 wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Go to top

 

Artikel 21. Slotbepaling

21.1 Indien een deel van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De NAF nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeen gekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

21.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn op 22 januari 2004 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem onder nummer 2004/3 en zullen vóór ondertekening van de overeenkomst aan opdrachtgevers ter beschikking worden gesteld dan wel op opdrachtgevers eerste verzoek kosteloos aan hem worden toegezonden.

Go to top

Nieuws
Aankomende beurzen 2018Read more
Beurzen
ACHEMA 2018

Wij nodigen u van harte uit om onze stand te bezoeken op ACHEMA 2018 in Frankfurt am Main in Duitsland

Read more
Contact

NAFVSM B.V.

Marialaan 108
6541 RP, Nijmegen
The Netherlands

E: info.nl@naf-vsm.com
T: +31 (0)24 377 4670